Reglement – voorwaarden

Definities

In dit reglement worden de volgende definities gehanteerd:

 • “deelnemer” betekent de persoon die dit reglement heeft aanvaard en zal deelnemen aan het evenement. Deelnemers worden hierna ook “piloot” of “piloten” genoemd.
 • “evenement” betekent het parapente evenement genaamd “FL276”, een evenement onder delegatie van de Belgische Vrije Vlucht Federatie vzw (BVVF) georganiseerd door William Sterckx, bestuurder BVVF.
 • “organisatie” is de organisator en het ondersteunend team , opererend onder de koepel van de Belgische Vrije Vlucht Federatie vzw.
 • “reglement” betekent dit reglement en dit reglement – deze voorwaarden zoals gehanteerd door de organisatie.

Algemeen

Door zijn of haar inschrijving of deelname aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en definitief deze voorwaarden/dit reglement.

FL276 is geen competitie. Het is een groep piloten die samen XC-vluchten gaan maken. Door hun deelname verklaren zij in het bezit te zijn van een XC-brevet IPPI5 en een geldige verzekering, en van op de hoogte te zijn van de luchtvaartreglementering voor de vrije vlucht in de betrokken regio.

De organisatie werkt onder de koepel van de BVVF. De organisatie is geen reisorganisatie of wedstrijdorganisatie, en beperkt zich uitsluitend tot het faciliteren van de elementen die inbegrepen zijn in het inschrijvingsgeld, zoals hieronder beschreven.

Wat is inbegrepen in het inschrijvingsgeld

 • welkomstreceptie voor deelnemers en familie.
 • barbecue voor piloot (en duopassagier).
 • t-shirt voor piloot (en duopassagier).
 • busjes en diesel, dispatcher en chauffeurs.
 • documentatie: kaarten, lijst met waypoints, …
 • dagelijks uitzetten van een gesuggereerd vliegplan (ook de “cross” genoemd) met advies van een lokale ervaren piloot.
 • Individuele tracker

Wat is (bijvoorbeeld) NIET inbegrepen

 • kosten voor verblijf (slaapplaats en eten).
 • startgeld, indien van toepassing
 • kabellift, indien van toepassing.
 • lokaal verplicht veiligheidsmateriaal (bv. rookstick), indien van toepassing.

Opmerking editie 2024: In deze editie worden de piloten niet met busjes naar de start gebracht als we in Samoëns blijven. We nemen de kabelliften. De kost van de kabellift is niet inbegrepen.

Veilig vliegen

Elke piloot vliegt geheel op eigen verantwoordelijkheid en volgens zijn of haar inschattingen en beslist zelf om een gesuggereerd vliegplan al dan niet te volgen. Het gesuggereerd vliegplan houdt geen rekening met individuele capaciteiten. Het is ieders piloot zijn/haar verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om zijn/haar eigen veiligheid te waarborgen, de lokale vliegregels te volgen en ervoor te zorgen dat hij/zij de andere piloten niet in gevaar brengt.

De organisatie geeft louter indicatief aan voor welk type piloten het event bedoeld is.

De organisatie is niet gemachtigd of capabel om individuele capaciteiten van piloten te beoordelen.

Door zijn/haar deelname aan FL276 ziet de piloot onvoorwaardelijk en definitief af van alle vorderingen en schadevergoedingen ten opzichte van de organisatie of organisatoren. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Communicatie

De radiofrequentie voor de piloten dient vrij gehouden te worden voor veiligheidscommunicatie. Enkel de aangeduide piloten duiden tijdens de taak over de radio de vliegcondities aan (niveau 1 tot 3). Enkel niveau 3 moet door iedereen gemeld worden indien van toepassing. Telkens wordt naam, locatie en hoogte vermeld, gecombineerd door één van volgende niveaus:

 • level 1 = rustige vliegcondities;
 • level 2 = onrustige vliegcondities maar veilig;
 • level 3 = onveilige vliegcondities die, indien ze aanhouden, verplichten te gaan landen. Elke piloot heeft de plicht dit niveau over de radio te melden. Indien meerdere meldingen van dit niveau binnen komen kan één van de organisatoren de taak afgelasten.

Sportief gedrag

Iedereen gedraagt zich sportief! De focus ligt op het verbeteren van de eigen performantie in afstandvliegen op een progressieve en veilige wijze, niet op het “winnen” ten opzichte van anderen.

Event

Iedere vliegbare dag zal een vliegplaats en een gesuggereerd vliegplan worden opgemaakt. Bij het opmaken tracht de organisatie rekening te houden met het niveau en de ambities van de groep. Elke piloot beoordeelt zelf de voorgestelde vluchtplaats, de omstandigheden, en het gesuggereerde vluchtplan en beslist volkomen autonoom over al dan niet starten en de verdere uitvoering van de vlucht.

Briefing

Iedere ochtend om 09u30 is een briefing voorzien voor het vertrek naar de startplaats. Volgende items worden besproken:

 • Meteorapport en beslissing af de dag globaal gesproken als vliegbaar wordt beschouwd of niet.
 • Keuze voorgestelde startplaats
 • Organisatie van vervoer: vertrektijd en verdeling van zitplaatsen.

Start

Op de startplaats wordt een korte uitleg gegeven over de taak en de start- en eindtijd van de second chance opgegeven. Indien men beslist te vertrekken dient het startblad ondertekend te worden. Deze lijst is de basis om al dan niet te beslissen ’s avonds een zoekactie op te starten, namelijk indien iemand ’s avonds niet afgemeld is maar ook niet afgetekend heeft wordt er geen actie ondernomen.

Een startzone wordt afgebakend die vrij gehouden dient te worden. Het voorbereiden van je vlieguitrusting gebeurt buiten deze zone.

Uitzetten van het gesuggereerd vliegplan (de “cross”)

In functie van de meteo wordt een haalbare cross uitgezet. De taak is opgebouwd uit een start (take off) een aantal keerpunten (B1, B2, … met een straal van bvb 400m) en een doel (goal, met een straal van bvb 1km). Elke piloot kan zijn/haar eigen parcours samenstellen. De keerpunten dienen dus niet allemaal en ook niet in volgorde genomen te worden.

Het uitzetten van de cross gebeurt in overleg met de lokale gids en ervaren piloten.

Doellanding

De organisatie kan beslissen om een doellanding te integreren.

Afstandsvliegen

Een alternatief op het vliegen naar een reeks waypoints is het vliegen naar één goal.

Second chance

Iedereen kan herstarten, in het startraam. Het is echter aan de piloot om op eigen kracht terug op de start te geraken (veilig landen, naar de de lift geraken en indien van toepassing extra ritje betalen)

De busjes worden ingezet voor de retrieve, eenmaal gebruik gemaakt van de retrieve zit de dagtaak er op.

Tracker – landen – retrieve

Elke piloot dient over een tracking device te beschikken dat de organisatie toelaat om de evolutie van de piloot in real-time -of bijna real-time- te volgen. In bepaalde edities zal de organisatie zelf trackers ter beschikking stellen. Indien dit niet het geval is dient de piloot dit zelf te voorzien, eventueel via een app op GSM.

Elke piloot die is geland dient zich als eerste actie af te melden als veilig geland bij de organisatie. Dit kan naargelang de omstandigheden via de radio of via gsm (sms, whatsapp of telefoon). De organisatie zal een piloot die niet afmeldt en waarvan vermoed wordt dat deze niet meer is de lucht is proberen te bereiken. Indien geen contact kan gelegd worden met de piloot en er geen andere informatie kan bekomen worden zal de organisatie na een bepaalde tijd de hulpdiensten verwittigen en een zoekactie starten.

De deelnemers aanvaarden expliciet dat de organisatie in hun naam de hulpdiensten kan oproepen en een zoekactie initiëren wanneer er twijfel bestaat over hun veiligheid.

Wie geland is buiten de vooropgestelde landing en niet opteert om op eigen kracht terug te komen, roept eerst op via de radio (op de frequentie van de retrieve). Daarna zendt hij zijn locatie via het afgesproken kanaal. Men laat de radio aan staan op de retrieve-frequentie en blijft ter plaatse. Doorsturen van locatie doe je pas als je op een goede retrieve-plaats bent. (langs de baan, kerk, café). Zorg voor een duidelijk herkenningspunt (FL276-t-shirt, parapentezak) en voor een veilige mogelijkheid voor de chauffeurs om te stoppen. Je meldt je ook steeds af voor een afgesproken tijdstip! Dit is voor 20u ’s avonds.

Het is de dispatcher die de volgorde van de retrieve bepaalt. In regel wordt prioriteit gegeven aan zij die eerst hun locatie doorgestuurd hebben en binnen het vlieggebied geland zijn. Indien men ver buiten de zone van de taakzetting vliegt wordt men laatst opgehaald.

Verzekering

Elke piloot is lid van de BVVF en is geldig verzekerd door de BVVF verzekering. Daarnaast dienen elke piloot en elke passagier een geldige bijstandsverzekering te hebben die minstens medische bijstand en repatriëring dekt.

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien ondanks het hierboven in dit artikel bepaalde de aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

Annulatie

Bij annulatie gelden de volgende terugbetalingsvoorwaarden:

 • 2 maanden of méér voor de start van het evenement: 90% wordt terugbetaald
 • 1 maand of méér voor de start van het evenement: 50% wordt terugbetaald
 • Minder dan 1 maand voor de start van het evenement: geen terugbetaling

Echter: Indien jij of wij een plaatsvervanger vinden (bijvoorbeeld omdat er een wachtlijst is) dan krijg je alsnog 100% terugbetaald.

In uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat de organisatie het evenement moet annuleren of stopzetten. In dergelijk geval krijgen alle deelnemers hun inschrijvingsgeld met aftrek van de reeds gemaakte kosten terugbetaald.